ALS

ALS Hakkında Genel Bilgi

 

1.1 Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Nisan 2011 Cumartesi günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.

1.2 Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır.

1.3 Yazılı sınav sonuçları, en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

1.4 Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a) Ön Sağlık Muayenesi
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d) Mülakat
e) Sağlık Muayenesi
1.5 Askeri liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri TıpFakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri liselerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, DenizLisesi Heybeliada/ıSTANBUL'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar AskeriHava Lisesi BURSA'da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlıMaltepe Askeri Lisesi/ıZMıR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askeri liselere alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Deniz Harp Okuluna gönderileceklerdir. HavaKuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askeri Hava Lisesine alınacak öğrenciler, 11. sınıf sonunda uçuş sağlıkmuayenesine tabi tutulacaklardır. Uçuş sağlık muayenesi sonucunda "Uçucu Yetiştirilmeye
Elverişli Değildir." raporu verilenlere üniversite yerleştirme sınavına girme hakkı tanınacak, bu öğrencilerdenGülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği diğer üniversitelerikazananlar fakülte ve yüksekokullara (FYO) gönderilecek, bu okullardan mezun olduktan sonra HavaKuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlerine devam edeceklerdir. Üniversite sınavı sonucunda başarılıolamayanlar ise Kuvvet Komutanlıkları arasında yapılacak protokollere bağlı olarak diğer Harp Okullarındaeğitimlerine devam edeceklerdir. GATF adına alınan öğrencilere askeri lise öğrenimlerinin sonyılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına(LYS) girme hakkı verilir. uöğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren ve GATFtercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öğrenciler ile birlikte yapılan sıralama sonucuna göreGATF’ne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF’ne, diğerleri Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir. Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu koşullara mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir. Bando Astsubay Hazırlama Okulunu kazanan adaylar ANKARA’da öğrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna gönderilecektir. Askeri liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

1.6 Yazılı Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.7 Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.

1.8 Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

1.9 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak bir test uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.10 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmiş olması, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, kullandığı soru kitapçığı numarası ile cevap kâğıdı numarasının aynı olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.11 Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

1.12 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.13 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır.Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaştırılandilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

1.14 Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday ışlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır. 


ALS Başvuru Koşulları

 

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız, birlikte yaşamamak,
c) Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,
ç) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
d) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
e) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f) Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),
g) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,
ğ) En fazla 16 yaşında (1995 doğumlu) olmak,
h) En az 13 yaşında (1998 doğumlu) olmak,
ı) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
i) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun sınırlar içinde bulunmak,


 

ALS Başvuru İşlemleri

 

 
Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Akbank ve T. Garanti Bankası herhangi bir şubelesine yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bu ücreti yatırmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, bu sınavın açık adı ile kaç TL sınav ücreti yatıracağını bildirmesi yeterlidir. Adayların, bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Bilgi Formunun ilgili alanı adayın öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğüne onaylatılacaktır. Onay olmayan formlar işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra Nüfus Cüzdanı veya pasaport (Nüfus Cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.) ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır.

Sınava KKTC’den başvuran adaylar, sınav ücretini, KKTC ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden edinecekleri banka hesap numarasına yatıracaklar ve başvurularını KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir.

Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler (yurt dışında yaşayanlar hariç) kabul edilmeyecektir. Yurt dışında yaşayan adaylar, başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

1) Doldurulmuş 2011-ALS Aday Bilgi Formu
2) Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
3) Son üç ay içerisinde cepheden çekilmiş adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte bir fotoğraf (Gözlükle çekilmiş fotoğraf gönderilmemelidir.)
4) Nüfus Cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus Cüzdanında T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)
5) Banka dekontu

 

ALS Konuları

 

Sınavda uygulanacak test, ilköğretim düzeyinde olacaktır. Bu testte;

Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi (7), Milli Tarih (4), Milli Coğrafya (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Bu sınavla adayların, sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test soruları ilköğretim okulu öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktır.
Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).


ALS Çıkmış Soruları

 

  2010-ALS Soruları ve Yanıtlar
  2009-ALS Soruları ve Yanıtlar
  2008-ALS Soruları ve Yanıtlar
  2007-ALS Soruları ve Yanıtlar
  2006-ALS Soruları ve Yanıtlar


 

 

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels